Trải nghiệm hashcat với GPU cùi mía

Số là mình vừa kiếm được một con card đồ họa cũ, GeForce 210:

CUDA Cores: 16 Graphics Clock (MHz): 589MHz Processor Clock (MHz): 1402MHz Graphics Performance: low-580

Với những card đồ họa hiện nay số lượng core đã lên tới cả ngàn thì specs này khá là khiêm tốn tương xứng với một món đồ cũ kỹ và giá rẻ ^^, 16 CUDA core chỉ bằng 8 * 2 = 2 MCU, con CPU i7 của mình cũng đã = 8MCU rồi. Nhưng cũng không sao cả, với mục đích “trải nghiệm” thì như thế là đủ.

Nói về hashcat thì đó là một tool để crack password khá nổi tiếng, trước đây nó có 2 phiên bản:

 • Hashcat: phiên bản sử dụng CPU
 • oclHashcat/cudaHashcat: phiên bản sử dụng GPU (OpenCL hoặc CUDA)

Nhưng từ phiên bản 3.0, hashcat đã gộp chung hai phiên bản này làm một dưới cái tên thống nhất là hashcat :cat: . Tải về dùng thử thôi:

$ wget http://hashcat.net/files/hashcat-3.00.7z
$ 7zr x hashcat-3.00.7z

Chạy chế độ benchmark:

$ cd hashcat-3.00
$ ./hashcat64.bin -b
hashcat (v3.00-1-g67a8d97) starting in benchmark-mode...

OpenCL Platform #1: NVIDIA Corporation
======================================
- Device #1: WARNING: Device local mem size is too small
- Device #1: GeForce 210, skipped

OpenCL Platform #2: Intel(R) Corporation
========================================
- Device #2: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz, skippedERROR: No devices found/left

Mặc định hashcat sẽ sử dụng GPU để chạy, với lỗi này có thể hiểu là con card đồ họa này quá cùi nên hashcat không thèm dùng :cold_sweat: . Search thử thì thấy giang hồ bảo có thể dùng version cũ hơn cho GeForce 210, mình tải thử bản cuda 2.01:

$ wget https://hashcat.net/files_legacy/cudaHashcat-2.01.7z
$ 7zr x cudaHashcat-2.01.7z

Chạy thử nào:

$ cd cudaHashcat-2.01
$ ./cudaHashcat64.bin -b
cudaHashcat v2.01 starting in benchmark-mode...

Device #1: GeForce 210, 1023MB, 1230Mhz, 2MCUERROR: Shader Model 1.0 - 1.3 based GPU detected. Support for CUDA was dropped by NVidia.    Remove it from your system or use -d and select only supported cards.

Không khá hơn mấy, dùng hàng cũ nó khổ thế đấy :dizzy_face: . Lại tìm kiếm thông tin trên mạng thì giang hồ bảo bản 1.31 có thể chạy tốt, lại thử xem sao:

$ wget https://hashcat.net/files_legacy/cudaHashcat-1.31.7z
$ 7zr x cudaHashcat-1.31.7z

Chạy thử lần nữa nào:

$ cd cudaHashcat-1.31
$ ./cudaHashcat64.bin -b
ERROR: This copy of cudaHashcat is outdated. Get a more recent version.

wtf? Lại tìm hiểu tiếp thì được biết bên trong hashcat có một thứ gọi là timebomb, khi chạy nó sẽ kiểm tra time hệ thống, nếu quá hạn sẽ không cho dùng nữa. OK thôi, cài sẵn IDA bữa giờ mà không dùng, cũng nên mang ra thử :angry:

Disassembly cudaHashcat-1.31, dễ dàng tìm thấy đoạn code sau:

.text:0000000000409A22         lea   rdi, [rbp+timer] ; timer
.text:0000000000409A29         call  _time
.text:0000000000409A2E         mov   rax, qword ptr [rbp+timer]
.text:0000000000409A35         lea   rdi, [rbp+timer] ; timer
.text:0000000000409A3C         mov   cs:timer, rax
.text:0000000000409A43         call  _localtime
.text:0000000000409A48         cmp   dword ptr [rax+14h], 73h
.text:0000000000409A4C         jg   loc_40A929

Có thể hiểu đơn giản là chương trình sẽ gọi hàm localtime, và kiểm tra số năm, nếu lớn hơn 2015 (1900 + 73h) thì sẽ báo lỗi. Patch ngay lệnh jg là có thể sử dụng chương trình được:

patch

Lúc đó chương trình sẽ như sau:

.text:0000000000409A22         lea   rdi, [rbp+timer] ; timer
.text:0000000000409A29         call  _time
.text:0000000000409A2E         mov   rax, qword ptr [rbp+timer]
.text:0000000000409A35         lea   rdi, [rbp+timer] ; timer
.text:0000000000409A3C         mov   cs:timer, rax
.text:0000000000409A43         call  _localtime
.text:0000000000409A48         cmp   dword ptr [rax+14h], 73h
.text:0000000000409A4C         nop
.text:0000000000409A4D         nop
.text:0000000000409A4E         nop
.text:0000000000409A4F         nop
.text:0000000000409A50         nop
.text:0000000000409A51         nop
.text:0000000000409A52         xor   esi, esi

OK, lưu chương trình vừa patch lại và chạy thử:

$ ./cudaHashcat64.bin -b
cudaHashcat v1.31 starting in benchmark-mode...

Device #1: GeForce 210, 1023MB, 1230Mhz, 2MCU

WARNING: sm_12 based GPU detected. Treating them as sm_11
Hashtype: MD4
Workload: 1024 loops, 256 accel

Speed.GPU.#1.: 85782.8 kH/s
....

Có thể thấy là mặc dù đã sử dụng được hashcat với GPU GeForce 210, nhưng speed của nó vẫn không bằng CPU i7. Đây là benchmark khi chạy hashcat 3.0 chọn option chỉ dùng CPU:

$ ./hashcat64.bin -b -D 1
hashcat (v3.00-1-g67a8d97) starting in benchmark-mode...

OpenCL Platform #1: NVIDIA Corporation
======================================
- Device #1: WARNING: Device local mem size is too small
- Device #1: GeForce 210, skipped

OpenCL Platform #2: Intel(R) Corporation
========================================
- Device #2: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz, 3988/15953 MB allocatable, 8MCU

Hashtype: MD4

Speed.Dev.#2.: 1016.1 MH/s (96.05ms)

Tất nhiên bài viết này chỉ mang ý nghĩa trải nghiệm, nếu bạn có ý định tận dụng sức mạnh của GPU để crack password, hãy đầu tư một con card đồ họa khủng hơn ^^.

~ Hết ~