Bitcoin blockchain

Block chain là cơ sở dữ liệu dùng lưu trữ các giao dịch của hệ thống bitcoin, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại mỗi node của hệ thống. Mọi người có thể tải về toàn bộ dữ liệu, chứa tất cả các giao dịch bitcoin đã từng thực hiện. Với toàn bộ thông tin đó, ai cũng có... »