[flareon2018] chal5 WebAssembly writeup: side channel attack

Đọc đề Bài WebAssembly là một trang web nho nhỏ, một đoạn JavaScript vừa đủ gọn để gọi được viết bằng WebAssemly (tất nhiên rồi, đề nó vậy mà). Đoạn JavaScript nhỏ xinh để gọi như sau: fetch("test.wasm").then(response => response.arrayBuffer() ).then(bytes => WebAssembly.instantiate(bytes, { env: { /// comment }, __syscall6: function __syscall6(n, a, b, c, d, e, f) { return... »

BINARY ANALYSIS - NEXT CHAPTER OF THE GAME

Tiêu đề ? Người viết tính đặt tiêu đề là Phân tích mã: Chương tiếp theo của trò chơi, nhưng nghe gượng gượng nên cuối cùng người viết bài chọn tên này, 1 cái tên Tây cho một bài viết Tiếng Việt, một sự kết hợp không đẹp lắm :”> Mở Trò chơi phân tích mã bắt đầu từ những... »

29C3 CTF | MISC 300 FUNCHIVE

A late christmas present! Open it! Open it! http://dl.ctftime.org/57/205/funchive.rar Ta có một file nén rar, xả nén ta có một file mang tên flag với thông điệp như sau: 29C3_this_is_no_flag! No flag, tất nhiên là vậy. Coi kỹ hơn chút, file nặng 1103 byte nhưng chỉ để có nội dung file nhỏ vậy, như vậy còn gì trong đó nữa.... »