Bitcoin address

Bitcoin address - địa chỉ bitcoin, là một chuỗi 26-35 ký tự chữ và số, bắt đầu với 1 hoặc 3, là đích của một thanh toán bitcoin. Bất kỳ người dùng bitcoin nào cũng có thể tự tạo địa chỉ bitcoin của mình miễn phí. Ví dụ với phần mềm Bitcoin Core, bạn có thể nhấn nút “New Address”... »

Bitcoin mining

Mining (đào mỏ) trong bitcoin là quá trình thêm các bản ghi giao dịch vào sổ ghi nợ công cộng bitcoin. Sổ ghi nợ này gọi là block chain, gồm một chuỗi các block. Block chain cho phép xác thực các giao dịch đã được thực hiện trong mạng bitcoin, các node bitcoin sử dụng nó để nhận ra các... »

Bitcoin block

Dữ liệu giao dịch bitcoin được lưu trữ trên các tập tin gọi là block. Bạn có thể tưởng tượng mỗi block giống như là một trang trong cuốn sổ ghi nợ, với mỗi dòng ghi lại số lượng tiền một người đã mượn/ trả. Các block được sắp xếp thành một chuỗi theo thời gian ( block chain). Các... »

Bitcoin blockchain

Block chain là cơ sở dữ liệu dùng lưu trữ các giao dịch của hệ thống bitcoin, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại mỗi node của hệ thống. Mọi người có thể tải về toàn bộ dữ liệu, chứa tất cả các giao dịch bitcoin đã từng thực hiện. Với toàn bộ thông tin đó, ai cũng có... »