Phục hồi code với git

Trong git có nhiều cách để phục hồi hay quay lại trạng thái của code. Ở đây ta sẽ nói về 2 phần chính là code đã được commit nhưng chưa push và code đã được commit và cũng đã được push lên repository. Với code đã commit nhưng chưa được push ta có thể dùng git reset với –soft... »