Splunk vs Elastic Stack - Bạn chọn bộ công cụ nào để quản lý logs?

Không giống như giai đoạn development của một project, giai đoạn production tạo ra rất nhiều file log và các dòng log vô tận, với hàng GBs dữ liệu được sinh ra mỗi ngày. Trong hầu hết các tình huống duyệt log thủ công, chúng ta đều dùng command grep, để giới hạn các dòng log mà có giá trị... »