Java integer to String

1. Bên trong Integer.toString(int) Cú pháp: public static String toString(int i) Ví dụ: int a = 123456; String str_a = Integer.toString(a); System.out.println("String str_a = " + str_a); // Output: String str_a = 123456 Sử dụng thật đơn giản phải ko nào, nhưng bên trong thì nó implement như thế nào nhỉ? Source của GNU Classpath khá đơn giản, nó sử... »