[flareon2018] chal5 WebAssembly writeup: side channel attack

Đọc đề Bài WebAssembly là một trang web nho nhỏ, một đoạn JavaScript vừa đủ gọn để gọi được viết bằng WebAssemly (tất nhiên rồi, đề nó vậy mà). Đoạn JavaScript nhỏ xinh để gọi như sau: fetch("test.wasm").then(response => response.arrayBuffer() ).then(bytes => WebAssembly.instantiate(bytes, { env: { /// comment }, __syscall6: function __syscall6(n, a, b, c, d, e, f) { return... »