Using blockhash as a random source

Sáng nay jaken vừa được gửi một bản đánh giá về phương pháp sinh số ngẫu nhiên trong game Star của sòng bạc TrueFlip. Reviewer đánh giá như sau: “Poor technology, no RNG algorithm, only using a BTC hash which could be tampered by BTC miners.” Xem thử thì thuật toán của TrueFlip Star khá đơn giản, nó chỉ việc... »

Bitcoin Agent

Bitcoin Agent là một chương trình tự động có thể tự sống bằng cách bán dịch vụ lấy bitcoin, và dùng tiền thu được để thuê server. Các Agent làm việc có lời nhuật có thể tự nhân bản nó và mở rộng trên internet bằng cách thuê thêm các server, tạo thêm các instance của chính nó. Ý tưởng... »

Bitcoin là gì

Bitcoin là đồng tiền số quản lý phi tập trung do Satoshi Nakamoto sáng tạo. Nó không tín nhiệm một máy chủ trung tâm làm nhiệm vụ xử lý giao dịch hay lưu trữ tiền tệ mà sử dụng một mạng ngang hàng: Bitcoin cấp quyền cho các nút mạng khác nhau kiểm chứng giao dịch thông qua sức mạnh... »