The Internet Archive

The Internet Archive là một kho lưu trữ khổng lồ phi lợi nhuận được tạo ra để lưu trữ dữ liệu trên internet: văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm. Họ tự đặt ra cho mình sứ mệnh càn quét intenet định kỳ và lưu lại tất cả những dữ liệu thu được. Có lẽ bạn sẽ thấy họ... »

Bitcoin Agent

Bitcoin Agent là một chương trình tự động có thể tự sống bằng cách bán dịch vụ lấy bitcoin, và dùng tiền thu được để thuê server. Các Agent làm việc có lời nhuật có thể tự nhân bản nó và mở rộng trên internet bằng cách thuê thêm các server, tạo thêm các instance của chính nó. Ý tưởng... »

Bitcoin là gì

Bitcoin là đồng tiền số quản lý phi tập trung do Satoshi Nakamoto sáng tạo. Nó không tín nhiệm một máy chủ trung tâm làm nhiệm vụ xử lý giao dịch hay lưu trữ tiền tệ mà sử dụng một mạng ngang hàng: Bitcoin cấp quyền cho các nút mạng khác nhau kiểm chứng giao dịch thông qua sức mạnh... »